Privacy- en cookieverklaring.

Privacy- en cookie­­­ver­klaring.

BeekBouw vindt het belangrijk dat er verantwoord met persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom verwerken we alleen gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan we zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het daarvoor bestemde doel. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van BeekBouw. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

doel van de verwerking.

Algemeen doel

Bent u klant bij BeekBouw dan houden we de algemene bedrijfsgegevens (ook gegevens van contactpersonen bij). Het betreft gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele informatie ten behoeve van facturatie. Zolang u klant bent bij ons hebben we deze gegevens nodig. De gegevens die BeekBouw verzamelt zijn uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
 • KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
 • Vestigingsadres en/ of postadres (eenmanszaken en VOF’s)
 • Offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)

Bovenstaande persoonsgegevens hebben wij van u verkregen of vanuit openbare bronnen zoals social media.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media hebben we automatisch gegevens van u ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht.

Offertes

Bij de aanvraag van een offerte voor een van de diensten van BeekBouw verwerken we uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een passende offerte te kunnen sturen. Offertes worden 8 jaar bewaard. BeekBouw heeft een wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes om te kunnen zien of u eerder bij ons een offerte heeft aangevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Facturatie

Plaatst u een opdracht bij BeekBouw dan verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor die opdracht. De gegevens die wij bij iedere opdracht verwerken zijn uw naam, adres, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Daarnaast zullen we bij betaling te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bij u ons bent. Dit houdt in dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten. BeekBouw zal dit opvatten als een vergeetverzoek en uw persoonsgegevens volledig uit ons klantenbestand verwijderen.

Om misbruik te voorkomen versturen wij kopieën en (persoons)gegevens uitsluitend naar het ons bekende e-mailadres. Wanneer u gegevens wenst te ontvangen op bijvoorbeeld een afwijkend e-mailadres of een postadres zullen wij u vragen om u zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Vanwege administratieve verplichtingen bewaren we offertes, facturen en betaalgegevens met uw (persoons)gegevens voor 8 jaar.

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat BeekBouw op grond van wettelijke verplichtingen uw gegevens moet delen in verband met een uit overheidswege fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In zo’n situatie zijn wij gedwongen deze gegevens vrij te geven aan de betreffende instantie.

recht op inzage.

Algemeen

U heeft als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. In dit gedeelte leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Inzage, rectificatie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Een verzoek voor inzage, rectificatie of wissing kunt u sturen naar  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wordt u verzoek ingewilligd sturen wij een kopie van uw gegevens naar het ons bekende e-mailadres.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.

U kunt uw verzoek voor beperking van uw persoonsgegevens sturen naar  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij een bevestiging dat gegevens m.b.t. de beperking niet langer verwerkt zullen worden naar het ons bekende e-mailadres.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Een verzoek hiervoor kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en overige rechten

In veel voorkomende gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BeekBouw of in opdracht van ons. Wanneer u bezwaar maakt zullen zij onmiddelijk de verwerking van persoonsgegevens staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten werwerken) ter beschikking stellen aan u. Daarna zal de verwerking blijvend stopgezet worden.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken u gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies.

Contactgegevens privacyzaken.

Heeft u naar aanleiding van deze cookie- en privacyverklaring nog vragen of wilt u gebruik maken van een van uw rechten? Neem contact met op met onze contactpersoon voor privacyzaken Remon van Beek via onderstaand formulier.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.
 • Contactpersoon

  Remon van Beek

 • Adres

  Steinsedijk 47
  2851LC Haastrecht

 • Telefoon

  (0182) 50 93 95
  06 29 01 22 88

 • E-mail

  info@beekbouw.nl

 • KvK

  24447839